Avukat Ertuğrul Sarı Sayfa Görseli

5271 Sayılı CMK Kapsamında Suç Vasfının Değişmesi

SUÇ VASFININ DEĞİŞMESİ

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca hakim iddianamede gösterilen fiilin hukuki değerlendirmesini yaparken iddia ve savunmayla bağlı değildir. Yalnızca fiil ve fail unsurları bakımından yargılamanın sınırlılığı söz konusu olmaktadır. Bu nedenle kovuşturma aşamasında mahkeme şüpheli tarafından gerçekleştirilen eylemlerin farklı bir suçun unsurlarını meydana getirdiğine yönelik kanaat oluşturursa suç vasfı değişir.

 

Mahkeme, iddianamede açıklanan fiil dışına çıkamaz ise de, suçu nitelemede özgürdür. Mahkemenin fiilin kanıtlandığını ve suç oluşturduğunu kabul etmesi durumunda, o fiilin kanunun hangi maddesine uyduğunu belirlemesi gerekir.

 

CMK Madde 225 – (1) Hüküm, ancak iddianamede unsurları gösterilen suça ilişkin fiil ve faili hakkında verilir. (2) Mahkeme, fiilin nitelendirilmesinde iddia ve savunmalarla bağlı değildir.

Kanun koyucu bu düzenlemeyle; iddianamede anlatılan fiil değişmemiş olmakla birlikte, o fiilin hukuksal niteliğinde değişiklik olması halinde sanığa ek savunma hakkı verilerek değişen suç vasfına göre hüküm kurulmasına imkân sağlamıştır. Bu düzenlemenin sonucu olarak mahkeme, fiilin hangi suçu oluşturacağına ilişkin nitelendirmede iddia ve savunmayla bağlı değildir.

Suç vasfındaki değişiklik şüphelinin lehine olabileceği gibi aleyhine olması da mümkündür. Örneğin vuku bulan eylemlerin cinsel saldırı suçunu oluşturduğundan bahisle iddianame oluşturulsa dahi yargılama aşamasında mahkeme bunun daha az cezayı gerektiren cinsel taciz suçunu oluşturduğu yönünde bir karar verebilir. Buna karşın kasten yaralama suçu minvalinde oluşturulan bir iddianame doğrultusunda başlanan yargılamada eylemlerin öldürmeye teşebbüs suçunu meydana getirdiğine kanaat kılınıp suç vasfının değişmesi nedeniyle daha ağır cezalara da hükmedilebilir. Ancak 226. madde sanığı koruyucu bir hüküm getirmiştir. Buna göre;

“CMK’nun 226. maddesinde de; “Sanık, suçun hukukî niteliğinin değişmesinden önce haber verilip de savunmasını yapabilecek bir hâlde bulundurulmadıkça, iddianamede kanunî unsurları gösterilen suçun değindiği kanun hükmünden başkasıyla mahkûm edilemez. Cezanın artırılmasını veya cezaya ek olarak güvenlik tedbirlerinin uygulanmasını gerektirecek hâller, ilk defa duruşma sırasında ortaya çıktığında aynı hüküm uygulanır. Ek savunma verilmesini gerektiren hâllerde istem üzerine sanığa ek savunmasını hazırlaması için süre verilir. Yukarıdaki fıkralarda yazılı bildirimler, varsa müdafie yapılır. Müdafi sanığa tanınan haklardan onun gibi yararlanır” hükmü getirilmiştir.

Sonuç olarak iddianamede belirtilen suç fiilinin yapısı aynı kalmakla beraber, hukuki nitelendirmesinde, sanık için daha ağır veya daha hafif cezaya hükmedilecek şekilde değişiklik yapılabilir. Zira yukarıda anlatıldığı gibi, mahkeme fiilin nitelendirilmesinde iddia ve savunmalarla bağlı değil, serbesttir. Ancak mahkemenin bu serbestisinin sınırlarını CMK 226/1 çizer. Burada sınır, sanığın, anayasal bir hak olan ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında olan savunma hakkının korunmasıdır.

                                                                                                                                                                Av. Ertuğrul SARI

Kaynak : tugsanyilmaz.av.tr/ceza-hukuku/ceza-davasinda-suc-vasfinin-degismesi-nedir