Avukat Ertuğrul Sarı Sayfa Görseli

Teminat Mektubunun İadesinde İcra Müdürlüğünün Yetkisi

Teminat Mektubunun İadesinde İcra Müdürlüğünün Yetkisi

Teminat mektubunun iadesinde yetkili makamın ilgili icra müdürlüğü mü, yoksa, ilgili icra mahkemesi mi olacağı hususunda uygulamada bir takım sorunlar çıkabilmektedir. 

Teminat mektubunun iadesi için, ilgili icra müdürlüğünden bir talepte bulunduktan sonra,”2004 Sayılı İİK. 36. Maddesi uyarınca teminat mektubunun borçluya iadesi İstinaf Mahkemesi veya ilamı veren mahkemece karar verilmekte olup, bozma sonrası veya hükmün kaldırılması sonrası teminatın iadesi hususunda müdürlüğümüzün yetkisi bulunmadığından…” gerekçesiyle talebiniz reddedilebilir. Bizce sorunun çözümünü aşağıdaki şekilde irdelemek gerekmektedir:

İİK. 36/5 uyarınca,“Bölge Adliye Mahkemesince başvurunun haklı görülmesi hâlinde teminatın geri verilip verilmeyeceğine karar verilir. Yargıtayca hükmün bozulması hâlinde borçlunun başvurusu üzerine, bozmanın mahiyetine göre teminatın geri verilip verilmeyeceğine mahkemece kesin olarak karar verilir.” hükmü amirdir.

Bu hüküm incelendiğinde görülecektir ki, Yargıtayca hükmün bozulması halinde, mahkemece kesin olarak karar verilecek iken, Bölge Adliye Mahkemesi için yetkili bir karar merci belirtilmemiştir.

Ayrıca, yine İİK. 40/2 uyarınca, “Bir ilâm hükmü icra edildikten sonra bölge adliye mahkemesince kaldırılır veya yeniden esas hakkında karar verilir ya da Yargıtayca bozulup da aleyhine icra takibi yapılmış olan kimsenin hiç veya o kadar borcu olmadığı kesin bir ilâmla tahakkuk ederse, ayrıca hükme hacet kalmaksızın icra tamamen veya kısmen eski hâline iade olunur.” hükmü amirdir.

Bu hükümden anlaşılması gereken, bir ilâm hükmü icra edildikten sonra bölge adliye mahkemesince kaldırılması vd. hallerde ayrıca hükme hacet kalmaksızın icranın tamamen veya kısmen eski haline iade olacağıdır.

Buradan şu sonucu çıkarmak yerinde olacaktır; takibe dayanak bir ilam Bölge Adliye Mahkemesi tarafından temyize tabi olmaksızın KESİN olarak kaldırılmış ise, takip dayanağı ilam ortadan kaldırıldığına göre İİK 40. madde uygulanması gerekmektedir ve ilgili icra müdürlüğünün, mahkemece verilen bir hükme ihtiyaç duymaksızın icranın iadesini yapması gerekmektedir.

Başta bahsettiğim üzere bu konuda kesin bir uygulama bulunmamaktadır ve ne yazık ki durum biraz da icra müdürlüklerinin taktirine bağlıdır. Ancak böyle bir durumla karşılaşıldığı zaman, ilgili icra müdürlüğüne belirtilen gerekçelerle talepte bulunulması, reddedilmesi halinde, ilgili mahkemeye danışılması hususunda talebin yinelenmesinin faydası olacağı kanaatindeyiz.

Av. Ertuğrul SARI